Etableringsuppdraget

Home / Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget främjar integrationen i det svenska samhället

För att nyanlända lättare ska kunna integreras i det svenska samhället, har flera insatser införts av såväl myndigheter såsom ideella organisationer. En av dessa är det så kallade etableringsuppdraget som Arbetsförmedlingen samordnar, vars syfte är att hjälpa fler nyanlända få en sysselsättning i form av antingen arbete, praktik eller studier.

Hur går det till?

I insatsens första skede, sker ett etableringsmöte mellan den nyanlände personen och en arbetsförmedlare. Avsikten med samtalet är att informera den nyanlände om vad etableringsinsatserna innebär, vilket stöd som erbjuds samt vilka förväntningar som finns på individen. Den nyanländes yrkeserfarenheter och kompetenser diskuteras för att arbetsförmedlaren lättare ska kunna matcha personen med arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden.

Efter att ett samtal ägt rum, anordnar Arbetsförmedlingen en etableringsplan i enlighet med det man kommit överens om med den nyanlände. Tanken är att den nyanlände ska bedriva aktiviteter på heltid. Undantag kan göras om individen, vid sjukdom eller funktionsnedsättning, inte klarar av den arbetsomfattningen. Etableringsplanen kan då istället omfatta aktiviteter som bedrivs på deltid.

Vem är kvalificerad att få hjälp av etableringsinsatser?

För att bli beviljad etableringsinsatser, förutsätts det att den nyanlände har uppehållstillstånd som antingen flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhörig. Den nyanlände behöver dessutom vara mellan 20 – 65 år, men även de som fyllt 18 år och inte har föräldrar bosatta i Sverige, har rätt till stöd från etableringsuppdraget.

Vilken övrig hjälp bistår etableringsuppdraget med?

Utöver att hjälpa individen etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, kan Etableringsuppdraget även bistå med hjälp rörande skola, barnomsorg, boende samt familje- och hälsofrågor.

De som har rätt till etableringsinsatser, har även rätt till hjälp att finna bostad. Erbjudandet avgörs utifrån den information arbetsförmedlaren har fått under etableringsmötet, samt var i landet utsikterna för arbete ser som mest lovande ut. Deltagaren har möjlighet att tacka nej till erbjudandet, men får då finna boende på egen hand. De bostäder Arbetsförmedlingen kan erbjuda, tillhör inte  förmedlingens ägor. Det är kommunernas uppgift att bistå med bostäder till flyktingar som beviljats asyl. Kommunerna meddelar Arbetsförmedlingen vilka bostäder som finns tillgängliga.

Etableringsuppdraget kan även erbjuda språkstöd till nyanlända som har bristande, eller helt saknar, svenska språkkunskaper. Det allra vanligaste stödet är tillgång till en tolk. Arbetsförmedlingen har även flerspråkiga arbetsförmedlare liksom kundservice på språken arabiska, persiska, ryska, somaliska och tigrinja.

Arbetsförmedlingen kan erbjuda nyanlända språkstöd i form av utbildning, möten med arbetsgivare, uppföljningar samt gruppaktiviteter. Svenska för invandrare (SFI), tillhandahåller såväl undervisning i det svenska språket som svensk samhällsorientering. Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs av kommunerna.

För nyanlända i behov av särskilda språkkunskaper inom ett visst yrkesområde, finns Yrkessvenska. Utbildningen kombinerar praktik eller yrkesutbildning med språkundervisning anpassad efter yrkesrollen.  Deltagarna får även lära sig hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Undervisningen är kostnadsfri och erbjuds av Arbetsförmedlingen.

Etableringsuppdraget syftar till att få fler nyanlända sysselsatta